สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

การจัดการการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นทักษะวิชาชีพให้ตรงกับสายงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความรู้ ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดทางธุรกิจควบคู่ไปกับการมีใจบริการ ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและสากล อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย

"การใช้ศาสตร์ในการบริหารและการให้บริการด้วยใจจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้เจริญอย่างมั่นคง"

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism Management)

คณะ-สาขา

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรมทางสาขา


Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer