ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จัดทำขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยรวม การป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังออกไปและในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลา จากการเกิดความพิการหรือทุพพลภาพ การยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความสำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ จัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่สังคม ได้ตระหนักเห็นความสำคัญต่อการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ทำไมต้องตัดสินใจฝึกอบรมที่ FEU:Wellness Training Center
 • ตลาดแรงงานกำลังขาดแคลน มีความต้องการสูง
 • รายได้ดี 12,000 -20000/เดือน
 • ใช้เวลาฝึกอบรมเพียง 3 เดือนจบแล้วมีงานรองรับ
 • ค่าฝึกอบรม ผ่อนชำระกู้ ธกส.ได้
 • มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ให้ฟรี !
 • ได้รับการฝึกอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยทีมอาจารย์แพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ทำให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • มีโอกาสทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสในการประกอบอาชีพ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานรับดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล หรือเฉพาะรายที่บ้าน
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ในการดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือจัดทำข้อมูลผู้ป่วย เบื้องต้นในสถานประกอบการ
 • ทำหน้าที่เป็นดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือในโรงพยาบาล
 • ทำหน้าที่เป็นผู้สามารถดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรณีมีทักษะทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • 2.มีพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • 3.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
 • 4.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการเรียน 29,500 บาท ตลอดหลักสูตร
ชื่อประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร(ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
Certificate (The Elderly’s Care Giver)

หน่วยงานกำกับดูแล

ศูนย์พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม
Wellness Development Center

ภาพกิจกรรมทางสาขา