สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภายใต้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ผลิตผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ เตรียมผู้บริหารสำหรับอนาคตที่จะต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีสมรรถนะในการเป็นผู้นำในองค์การทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 และการบริหารงานยุคดิจิทัล ตลอดจนมีความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตลอดจนการเรียนรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษาที่แตกต่างไปจากการเรียนรู้แบบเดิมให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การนั้นๆ

"การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้เป็นผู้บริหารจัดการในองค์การทางการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ จะต้องมีความสามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ในสังคมยุคดิจิทัลได้ "

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • 1.ผู้บริหารการศึกษา
 • 2.ผู้บริหารสถานศึกษา
 • 3.อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
 • 4.นักวิจัย
 • 5.นักวิชาการ
 • 6.พนักงานหน่วยงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 • 2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในสถาบันสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
ค่าเล่าเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)

คณะ-สาขา

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา