สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความร่วมมือและดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อถือ และสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ของครูและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
Master of Education Program in Research and Technology in Learning Management

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • 1.ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
 • 2.นักวิชาการอิสระ
 • 3.นักวิจัยอิสระ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันการศึกษาที่ กพ.ให้การรับรอง และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน ทางการศึกษา กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษามาก่อนต้องได้รับการปรับพื้นฐาน ด้วยการลงทะเบียนเรียน รายวิชาBTA100: การปรับพื้นฐานวิชาชีพครู โดยไม่นับหน่วยกิต
 • 2.ผ่านการคัดเลือกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตรโดยพิจารณาจากความสามารถ
 • 3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • 4.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันเดิม
 • 5.สามารถเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนวิชาเอกที่สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาได้
รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หรือประเภทวิชา หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
ค่าเล่าเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท (เทอมละ 45,000 บาท ผ่อนชำระได้)
ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้)
Master of Education Program in Research and Technology in Learning Management

คณะ-สาขา

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้