วิชาเอกการตลาด

ความรู้ด้านการตลาด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ นักการตลาดที่ดีจำเป็นต้องมีฐานความรู้รอบตัวที่กว้างและลึก และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้สื่อสารกับสถานการณ์ให้ทันท่วงที เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ความรู้ด้านการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ธุรกิจอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้

"สร้างรายได้จากการขาย สร้างรายได้ สร้างกำไร การวางแผนการตลาดตามยุคดิจิทัล"

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • นักการตลาด
 • นักการตลาดระหว่างประเทศ
 • นักธุรกิจส่งออกนำเข้า
 • นักการตลาดทั่วไป
 • นักการตลาดออนไลน์
 • นักขาย
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ครู
 • อาจารย์
 • นักส่งเสริมการตลาด
 • นักโฆษณา
 • นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • นักวิจัยและพัฒนาตลาด
 • นักธุรการงานตลาด
 • นักจัดซื้อ
 • ผู้ประกอบการ
 • เจ้าของกิจการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

คณะ-สาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด

ภาพกิจกรรมทางสาขา