สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีดิจิทัล) พัฒนาให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นความต้องการของการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจึงควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญสามารถรองรับการปฏิบัติงานในทุกองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการประกอบการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษา

"Building A Better Tomorrow.

ไอที สร้างวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่า"

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • โปรแกรมเมอร์
 • เว็บโปรแกรมเมอร์
 • โมบายโปรแกรมเมอร์
 • เกมเมอร์
 • เทสเตอร์
 • นักพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ เช่น IOT(Internet of Thing)
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • กราฟิกดีไซน์เนอร์
 • เจ้าของกิจการ
 • นักส่งเสริมการขาย
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • ผู้นำเสนอระบบ
 • ผู้ดูแลระบบ
 • เจ้าหน้าที่เครือข่าย
 • ครู
 • อาจารย์
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)
Bachelor of Science (Digital Technology)

คณะ-สาขา

คณะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาพกิจกรรมทางสาขา