วิชาเอกภาษาจีนธุรกิจ

ภาษาจีน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร ในการดำเนินชีวิตประจำวันของยุคปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC+3) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ สังคม บ้านเมืองและประเทศชาติ ซึ่งประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก และภาษาจีนยังเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางมากที่สุดภาษาหนึ่ง ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จึงเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจและเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาจีนควบคู่กับการประกอบการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการติดต่อด้านเศรษฐกิจกับประเทศจีนเพิ่มขึ้น

"เรียนจีนธุรกิจ สร้างโอกาสด้วยภาษา

ย่อโลกการค้า บน E-commerce "

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • เจ้าของธุรกิจ งานธุรกิจด้านการค้าขาย การส่งออกและนำเข้า
 • พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานสายการบิน
 • พนักงานบริษัทธุรกิจนำเที่ยว
 • เลขานุการ
 • นักแปล
 • ล่าม
 • พนักงานในองค์กรของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
 • นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านภาษาจีนในหน่วยงานต่าง ๆ ครูสอนภาษาจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Bachelor of Art (Business Chinese)

คณะ-สาขา

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
วิชาเอกภาษาจีนธุรกิจ