วิชาเอกการประกอบการ

การประกอบการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ โดยเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกอบการ ให้มีวิธีการคิดและทำอย่างผู้ประกอบการ เริ่มจากการที่นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐานเพื่อนำสู่การแสวงหาโอกาส ทางธุรกิจและลงมือทำ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ไม่ว่า ด้านการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประกอบการ/ดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอดทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังความสามารถและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีให้กับนักศึกษา

"สร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันดิจิทัล"

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • ผู้ประกอบการ
 • เจ้าของธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • ผู้บริหารขั้นต้น หรือพนักงานอาวุโสในฝ่ายต่างๆ
 • พนักงานในองค์กรธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 • พนักงานในรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)
Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

คณะ-สาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการประกอบการ

ภาพกิจกรรมทางสาขา