สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล “กลไกสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน พัฒนาองค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน”
1.จบสาขาไหนก็เรียนได้
2.อาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล อาทิเช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร และผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน เป็นต้น
3.การบูรณาการศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจ
4.คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร
5.เครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น FEU UBI และ E-commerce valley เป็นต้น

Master of Science Program in Data Science and Digital Innovation

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • วิศวกรข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • ผู้บริหารข้อมูล
 • ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
 • อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ
 • นักวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร
 • ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย 2 ปี
 • กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
ค่าเล่าเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท (เทอมละ 45,000 บาท ผ่อนชำระได้)
ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล)
Master of Science Program in Data Science and Digital Innovation

คณะ-สาขา

คณะนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล