วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ภาษาอังกฤษในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบกับความรู้ในเรื่องธุรกิจและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา รายวิชาต่างๆในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประกอบด้วยภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีที่สามารถฝึกและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านวิชาการและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการได้งานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอื่นๆ โดยบัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในด้านงานบริหารและงานบริการ

"อังกฤษธุรกิจ พูดได้ ใช้เป็น เน้นสถานการณ์จริง"

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • มัคคุเทศน์
 • พนักงานบริษัท ด้านการท่องเที่ยว
 • ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว
 • พนักงานโรงแรม
 • เชฟทำอาหารในโรงแรม
 • พนักงานภาคพื้นดินของสายการบิน
 • พนักงานบนเครื่องบิน
 • เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • พนักงานขาย
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก
 • ล่ามแปลภาษา
 • เจ้าของธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)

คณะ-สาขา

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาพกิจกรรมทางสาขา