สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นทักษะวิชาชีพให้ตรงกับสายงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความรู้ ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดทางธุรกิจควบคู่ไปกับการมีใจบริการ ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและสากล อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย

"เป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญด้านภาษา พัฒนาธุรกิจการบริการ"

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์
 • พนักงานสวนสนุก
 • พนักงานบริการบนเรือสำราญ
 • พนักงานประสานงานต่างประเทศ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
 • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 • พนักงานแผนกขาย
 • พนักงานแผนกรับจอง
 • พนักงานแผนกต้อนรับ
 • พนักงานงานธุรการในธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานการท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. และ อบต.) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเท่ยวแห่งประเทศไทย หรือองค์กรที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
 • พนักงานธุรการที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
 • พนักงานในบริษัทนำเที่ยว
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานบริการภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยาน
 • พนักงานบริการในแผนกต่างๆ ของโรงแรม
 • ผู้จัดและออกแบบงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ
 • พนักงานตัวแทนจำหน่ายและจองตั๋วเครื่องบิน
 • พนักงานอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
 • พนักงานในศูนย์การจัดประชุมสัมมนา
 • พนักงานบริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ
 • พนักงานในธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • นักวิชาการ ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
 • เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร
เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Bachelor of Arts Program in Tourism Business and Services

คณะ-สาขา

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

ภาพกิจกรรมทางสาขา