หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมงมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ
ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564
- - - Health Care Manager - - -
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยความร่วมมือทางวิชาการ
กับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ สหวิชาชีพทางการแพทย์
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ศ.พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล (แพทย์)

นายแพทย์บัญชา ใจตรง (แพทย์)

ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ (นักกายภาพ)

พว.จิราพร แย้มแพ (พยาบาล)

พว.กรรณิการ์ วิฑรูย์ (พยาบาล)FREE !!!

ฟรี !! คอร์สอบรมการออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ
ด้วย Business Model
สำหรับธุรกิจสุขภาพ
พร้อมวุฒิบัตรการอบรม


- - -มีระบบ " Hybrid "
รองรับการจัดการเรียนการสอน

* * *

ค่าลงทะเบียน 19,000 บาท
รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น !!คุณสมบัติผู้เรียน

 
1. มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
3. เป็นผู้ได้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผู้ดำเนินการในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในวันก่อนที่กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานจากผู้ประกอบกิจการการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันก่อนที่กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21

* * *หลักสูตรเหมาะสำหรับ ?

 
1. ผู้ประกอบการ / ทายาท / ผู้จัดการ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

2. ผู้ประกอบการ / ทายาท / ผู้จัดการ ธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

3. ผู้ประกอบการ / ทายาท / ผู้จัดการ โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

* * *

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้


หน่วยงานกำกับดูแล

ศูนย์พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม
Wellness Development Center