สาขาวิชาการตลาด

ความรู้ด้านการตลาด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ นักการตลาดที่ดีจำเป็นต้องมีฐานความรู้รอบตัวที่กว้างและลึก และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้สื่อสารกับสถานการณ์ให้ทันท่วงที เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ความรู้ด้านการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ธุรกิจอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้

"ภาษาดี ประกอบการได้ เข้าใจสังคม"

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

คณะ-สาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

ภาพกิจกรรมทางสาขา


Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer