สาขาวิชาการประกอบการ

การประกอบการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ โดยเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกอบการ ให้มีวิธีการคิดและทำอย่างผู้ประกอบการ เริ่มจากการที่นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐานเพื่อนำสู่การแสวงหาโอกาส ทางธุรกิจและลงมือทำ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ไม่ว่า ด้านการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประกอบการ/ดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอดทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังความสามารถและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีให้กับนักศึกษา

"กล้าฉีกกรอบ เก่งรอบตัว มีหัวคิดธุรกิจสร้างสรรค์"

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)
Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

คณะ-สาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการประกอบการ

ภาพกิจกรรมทางสาขา


Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer