หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล NA (6 เดือน)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

- - - รายได้หลังจบการศึกษา - - -
10,000 - 30,000++ บาท
สวัสดิการ
- เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด
- เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด
- ห้องเรียน
- ห้องปฏิบัติการ
- ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
- หอพัก
- ประกันอุบัติเหตุ
- คอร์สสอนแต่งหน้า
- อุปกรณ์ทำผมโดยความร่วมมือทางวิชาการ
กับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ สหวิชาชีพทางการแพทย์
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

นายแพทย์บัญชา ใจตรง (แพทย์)

ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ (นักกายภาพ)

พว.จิราพร แย้มแพ (พยาบาล)FREE !!!

ฟรี !!
- หอพัก -
- ประกันอุบัติเหตุ -
- คอร์สสอนแต่งหน้า -
- อุปกรณ์ทำผม
-


- - -ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 49,000 บาท
รับจำนวนจำกัด !!คุณสมบัติผู้เรียน

 
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตีทุกสาขา หรือ เทียบเท่า
3. มีใจรักในอาชีพด้านการแพทย์และสุขภาพ
4. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

* * *เอกสารในการสมัครเรียน

 
1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

* * *

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้


หน่วยงานกำกับดูแล

ศูนย์พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม
Wellness Development Center

ภาพกิจกรรมทางสาขา