วิชาเอกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ecommerce)

วิชาเอกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ecommerce)
เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและคณะกรรมการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร e-Commerce ของประเทศจีน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ในด้านการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ e-Commerce platform ทั้งตะวันออก (ประเทศจีน) และตะวันตก (ยุโรป) ผู้เรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนตั้งแต่ปีแรก ได้พัฒนาโมเดลธุรกิจและทักษะการสร้างสรรค์สื่อ ด้านกราฟิกและภาษา (จีนและอังกฤษ) ต่อยอดจินตนาการธุรกิจด้วย Digital platform และการพัฒนาทักษะในอนาคตด้าน e-Commerce และ นวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อ

“สร้างธุรกิจในฝันด้วย ความคิดสร้างสรรค์ผ่าน eCommerce Multi-Platform”
“Create your dream business with Creativity via eCommerce Multi-Platform”

โอกาสในการประกอบอาชีพ
 • ผู้บริหารธุรกิจดิจิทัล
 • ผู้ประกอบการออนไลน์
 • นักการตลาดออนไลน์
 • นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลสมัยใหม่
 • ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Start-Up)
 • นักขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Mobile / Voice / Web / Re-commerce
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • นักส่งเสริมการตลาดออนไลน์
 • นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • นักบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
 • 2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 • 3) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • 4) ผ่านการคัดเลือกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตรโดยพิจารณาจากความสามารถ
 • 5) เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • 6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันเดิม
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
 • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration

คณะ-สาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ecommerce)

ภาพกิจกรรมทางสาขา