สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ภาษาจีน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร ในการดำเนินชีวิตประจำวันของยุคปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC+3) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ สังคม บ้านเมืองและประเทศชาติ ซึ่งประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก และภาษาจีนยังเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางมากที่สุดภาษาหนึ่ง ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จึงเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจและเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาจีนควบคู่กับการประกอบการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการติดต่อด้านเศรษฐกิจกับประเทศจีนเพิ่มขึ้น

"ภาษาดี ประกอบการได้ เข้าใจสังคม"

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน
  • เทอมละ 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา
เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Bachelor of Art (Business Chinese)

คณะ-สาขา

คณะศิลปศาสตร์
สาขา วิชาภาษาจีนธุรกิจ

Follow THE FAR EASTERN UNIVERSITY

Follow us on social media for special offer