วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทักษะ (SKILLS) ความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
1.ด้านการจัดการ (Management Skill) ทักษะด้านการจัดการสมัยใหม่ พร้อมกับการพัฒนาความคิดเชิงระบบให้สามารถแก้ปัญหา แก้ไขตามสถานการณ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
2.ด้านเทคโนโลยี (Technology Skill) ทักษะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3.ด้านภาษาอังกฤษ (English Language Skill) มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียน ตลอดจนการนำเสนอผลงาน สามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

" SMART OFFICER เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด ตามยุคดิจิทัล"

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
  • นักบริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  • นักบริหารจัดการงานทั่วไป
  • ผู้จัดการทั่วไป
  • รองผู้จัดการทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา
  • สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration

คณะ-สาขา

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

ภาพกิจกรรมทางสาขา