menu

ค่าเทอมระดับปริญญาตรี 2565

ค่าเทอม สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./ หรือเทียบเท่า
คณะ/สาขาวิชา เทอม
1
เทอม
2
summer รวมตลอดหลักสูตร กองกู้ยืม ทุนส่งเสริมการศึกษา *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด สมัครเรียน 35,000 35,000 - 245,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
การจัดการธุรกิจ สมัครเรียน 35,000 35,000 - 245,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) สมัครเรียน 35,000 35,000 - 245,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
การประกอบการ สมัครเรียน 35,000 35,000 - 245,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี สมัครเรียน 35,000 35,000 - 280,000 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สมัครเรียน 35,000 35,000 - 262,500 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
ภาษาจีนธุรกิจ สมัครเรียน 35,000 35,000 17,500 262,500 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ สมัครเรียน 35,000 35,000 - 263,500 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัล สมัครเรียน 37,000 37,000 - 277,500 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สมัครเรียน 37,000 37,000 - 259,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโลจิสติกส์ สมัครเรียน 37,000 37,000 - 277,500 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หมายเหตุ
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ.เป็นไปตามประกาศของกองทุนกยศ.
3. สามารถแบ่งชำระได้ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ผู้จบ ม.6/ ปวช. /หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติผู้ได้รับทุน
- เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภาคปกติ หรือ ภาควันเสาร์-อาทิตย์
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือเทียบเท่า
เงื่อนไขการรับทุน
- นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนและรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปทุกภาคการศึกษา
หากภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์
และจะให้ทุน การศึกษาอีกครั้งเมื่อผลการเรียนเป็นไปตามที่กำหนดในภาคการศึกษาถัดไป(การนับทุนรวมจะอยู่ใน 8 ภาคการศึกษา เท่านั้น ไม่สามารถเว้นภาคการศึกษาได้)
- นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จะต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต : 1 ภาคการศึกษา
และจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
หากลาออก หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ได้ ผู้รับทุนจะต้องใช้ทุนคืนทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย
- ขอสงวนสิทธิ์การมอบทุนการศึกษาเป็นเงินสดทุกกรณี
ค่าเทอม ผู้จบ ปวส. / โอนย้าย ป.ตรี
คณะ/สาขาวิชา เทอม
1
เทอม
2
summer รวมตลอดหลักสูตร กองกู้ยืม ทุนส่งเสริมการศึกษา *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด สมัครเรียน 35,000 35,000 - 122,500 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
การจัดการธุรกิจ สมัครเรียน 35,000 35,000 - 140,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) สมัครเรียน 35,000 35,000 - 140,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
การประกอบการ สมัครเรียน 35,000 35,000 - 140,000 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี สมัครเรียน 35,000 35,000 17,500 157,500 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สมัครเรียน 35,000 35,000 17,500 157,500 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
ภาษาจีนธุรกิจ สมัครเรียน 35,000 35,000 17,500 157,500 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การจัดการ การท่องเที่ยว สมัครเรียน 35,000 35,000 17,500 157,500 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีดิจิทัล สมัครเรียน 37,000 37,000 - 148,000 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สมัครเรียน 37,000 37,000 18,500 166,500 กยศ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโลจิสติกส์ สมัครเรียน 37,000 37,000 18,500 185,000 กยศ./กรอ. 18,000* เป็นไปตามเงื่อนไข ถึง 31 ธันวาคม 64
 
หมายเหตุ
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ.เป็นไปตามประกาศของกองทุนกยศ.
3. สามารถแบ่งชำระได้ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ผู้จบ ปวส.
คุณสมบัติผู้ได้รับทุน
- เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภาคปกติ หรือ ภาควันเสาร์-อาทิตย์
- สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เงื่อนไขการรับทุน
- นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนและรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปทุกภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์
และจะให้ทุน การศึกษาอีกครั้งเมื่อผลการเรียนเป็นไปตามที่กำหนดในภาคการศึกษาถัดไป(การนับทุนรวมจะอยู่ใน 4 ภาคการศึกษา
เท่านั้น ไม่สามารถเว้นภาคการศึกษาได้)
- นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จะต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต : 1 ภาคการศึกษา
และจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
หากลาออก หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ได้ ผู้รับทุนจะต้องใช้ทุนคืนทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย
- ขอสงวนสิทธิ์การมอบทุนการศึกษาเป็นเงินสดทุกกรณี