คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต รู้จักนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

Bachelor of Science Program in Information Technology (Digital Technology)


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Information Technology)


โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย


ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต


ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 89 หน่วยกิต

1) วิชาแกน 9 หน่วยกิต

2) วิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต

3) วิชาเอกเลือก 32 หน่วยกิต


ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอมละ 32,000 บาท


คณาจารย์

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์บุญฤทธิ์ คิดหงัน
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542,ประเทศไทย
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 2536,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์จารุณี ภัทรวงษ์ธนา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์กร จันทราช
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (อยู่ระหว่างกำลังศึกษา)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2541,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558,ประเทศไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา
ปริญญาโท Master of Science (M.S.) Eastern Washington University Cheney, WA ,1992
ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S) Computer Science Whitworth College Spokane, WA ,1990
ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Mathematics Whitworth College Spokane, WA 1990

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ธรรมพร หาญผจญศึก
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ธีรวิชญ์ วงษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557,ประเทศไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2552,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์นันท์นภัส สุจิมา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์กานต์ คงบรรทัด
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ปริญญ์ จิรวัตณกิจ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556,ประเทศไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551,ประเทศไทย

แกลเลอรี่

พิธีไว้ครูกินอ้อผญา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิชาดทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าร่วมพิิธีไว้ครูกินอ้อผญา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุม (Vision) มหาวิทยาลัยฟารือีสเทอร์น วิทยาเขต A-Far เมื่อวัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ในการจัดดอกไม้หรือพานเพื่อนำไปไหว้ครูนั้น นิยมนำหญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และข้าวตอก มาใช้ในการประดับตกแต่ง โดยมีความหมายดังนี้ 1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ 2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ 3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 4. ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก ที่มา (https://th.wikipedia.org/wiki/พิธีไหว้ครู)

ติดต่อเรา

ข้อความถึงเรา

ข้อมูล

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร: 053-201-804

แฟกซ์: 053-201-810

satchuset@feu.edu