คณะบริหารรัฐกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะพัฒนาตนไปสู่การเป็นนักบริหารจัดการภาครัฐและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มืออาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแก้ไขปัญหาเชิงการบริหารได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Administration Program


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย : รป.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.P.A.


โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย


ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต


ข. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต

1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต

2) วิชาเอกบังคับ 68 หน่วยกิต

3) วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต


ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เทอมละ 30,000 บาท


คณาจารย์

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์นินุช บุณยฤทธานนท์
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยพายัพ,2541,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยพายัพ,2533,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ทัศนา พฤติการกิจ
ปริญญาโท ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ร.บ.(การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2535,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจาย์ปาณัสม์ชฎา ศุภจักรวัฒนา
ปริญญาโท รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550
ปริญญาตรี ร.บ.(การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์โชติพัฒน์ สัมพันธ์สวาท
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด, 2550, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์,2549,ประเทศไทย
ปริญญาตรี รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,2556,ประเทศไทย

ติดต่อเรา

ข้อความถึงเรา

ข้อมูล

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร: 053-201-804

แฟกซ์: 053-201-810

satchuset@feu.edu