คณะศิลปศาสตร์

เราผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพของคณะที่มีบุคลิกและคุณลักษณะในวิชาชีพตนที่ได้รับการยอมรับอย่างสากล กอปรด้วยคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสำนึกแห่งความเป็นไทย

หลักสูตรและสาขาวิชาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปัจจุบัน โลกพัฒนาก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วพรมแดนไม่อาจเป็นเครื่องกีดขวางการทำธุรกิจได้อีกต่อไป ผู้คนทั่วโลกสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้อย่างมีอิสระมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนติดต่อทำธุรกิจกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดคือ ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษากลางของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน (the language of international business) แน่นอนแค่การเรียนภาษาเก่งเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในงานธุรกิจได้ ดังนั้นความรู้และชั้นเชิงในการทำธุรกิจเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้ผนวกเอาองค์ความรู้ทางภาษาและธุรกิจเข้าด้วยกัน เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่จะทำให้บัณฑิตของภาควิชาก้าวสู่โลกแห่งธุรกิจสากลได้อย่างมั่นใจ สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่ตั้งไว้ คือ Gateway to Entreprenuership. ยินดีต้อนรับครับ

ติดต่อเรา

ข้อความถึงเรา

ข้อมูล

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร: 053-201-804

แฟกซ์: 053-201-810

satchuset@feu.edu