18 January 2019 @ The Far Eastern University

E-Commerce Valley Opening Ceremony

REGISTER NOW

E-Commerce Valley

สถาบันนวัตกรรมทางวิทยาการและผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (Innovation and entrepreneurship academy) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของอธิการบดี โดยมีขอบข่ายงาน ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ธุรกิจ smes เครือข่ายศิษย์เก่า นิสิตนักศึกษาปัจจุบัน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ตามแนวทาง Thailand 4.0 รวมไปถึง การกำกับดูแล โครงการ e commerce valley ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ

3 Participants

1. National E-commerce Vocational Education Teaching Steering Committee
2. Beijing Bodao Technology Co.,Ltd
3. Guangxi Economic and Trade Vocational Institute

28 Short Courses

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ E-commerce , Online Marketing และการพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบการ

SMEs & OTOP

ส่งเสริมพัฒนา SMEs และ OTOP ให้เข้มแข็ง สามารถประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ : smart entrepreneurship :

Watch Video

The Far Eastern University

While complying with Thai government policy on education, The Far Eastern University aims to arm its students with the knowledge and abilities needed to compete in the globalizing world. The Far Eastern University also puts its utmost effort in training its students in the most cutting edge technology while also equipping them with international business skills and a spirit of entrepreneurship.

COMMITTEE

Services

program

ส่งเสริมให้ sme วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

รวมไปถึงธุรกิจของเครือข่ายศิษย์เก่า และนิสิตนักศึกษาปัจจุบันมีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ Smart Entrepreneurship

program

พัฒนา smes วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

รวมไปถึงธุรกิจของเครือข่ายศิษย์เก่า และนิสิตนักศึกษาปัจจุบันให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าและมูลค่า

program

สร้างผู้ประกอบการใหม่

รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อ พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

program

หลักสูตรระยะสั้น

1. การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วยเครื่องมือ Business model canvas
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนแนวคิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. พื้นฐานการตลาดสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
4. การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
5. การวางแผนภาษีและการบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
6. การบริหารบัญชีการเงินและภาษีสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
7. การพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่
8. Business strategic Innovation
9. การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ
10. Online platform an Online payment System ( local and International Program)
11. การพัฒนาเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์
12. การสร้างและสื่อสารดิจิตอล branding
13. เทคนิคการบริการและการตอบสนองลูกค้าผ่าน Social Media Marketing
14. การทำ SEO SEM การวิเคราะห์ Google Trend และการกำหนด keywords
15. การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและการวัดผล
16. การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด (ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว)
17. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
18. กลยุทธ์ influencer Marketing
19. การเขียนแผนธุรกิจ
20. การใช้งานและการขายของบน Alibaba และ aliexpress
21. การเปิดร้านค้าออนไลน์ทั้ง platform ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ platform ตะวันตก
22. การออกแบบร้านค้าบน e marketplace ของประเทศจีน
23. กลยุทธ์การตลาดผ่าน Line@ / Facebook advertising /Google Ads
24. กิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน Online Marketing และระบบอีคอมเมิร์ซที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
25. การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0
26. ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ Digital
27. ความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับผู้ประกอบการ Digital
28. ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ Digital
program
Floor 4 The Far Eastern University

บริการให้เช่าห้อง E commerce Lab

เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร e commerce (Amazon eBay aliexpress taobao WeChat Weibo Youku e-marketplace YouTube)

program
Floor 4 The Far Eastern University

บริการให้เช่าพื้นที่ในการทำธุรกิจ

co-working Spaceและห้องประชุมงาน

program
Floor 4 The Far Eastern University

บริการให้เช่าห้อง Photo Shooting lab

เพื่อใช้ในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

Register Here

E-commerce valley

Centralized and designed on the fourth floor of teaching building, the layout is divided into five major areas, Real-scene Enterprise Teching Zone (including creative design, operating management, promotion and customer service), photography area, conference room & new product release room, off-line product experience area, negotiation and reception & results display area, which can not noly realize the functions of real-scene teaching and entrepreneurship incubation, but can also meet the needs of cultural, curriculum, resource, training and job standard exchange in the field of international cooperation of vocational education.

Do you have Questions?

สถาบันนวัตกรรมทางวิทยาการและผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (Innovation and entrepreneurship academy) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของอธิการบดี โดยมีขอบข่ายงาน ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ธุรกิจ smes เครือข่ายศิษย์เก่า นิสิตนักศึกษาปัจจุบัน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ตามแนวทาง Thailand 4.0 รวมไปถึง การกำกับดูแล โครงการ e commerce valley ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ
บทบาทและหน้าที่ของสถาบันฯ แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านดังนี้
1 ส่งเสริมให้ sme วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP รวมไปถึงธุรกิจของเครือข่ายศิษย์เก่า และนิสิตนักศึกษาปัจจุบันมีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ Smart Entrepreneurship
2 พัฒนา smes วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP รวมไปถึงธุรกิจของเครือข่ายศิษย์เก่า และนิสิตนักศึกษาปัจจุบันให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าและมูลค่า
3 สร้างผู้ประกอบการใหม่รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อ พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
โครงการ e commerce valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือในระดับนานาชาติระหว่างประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและหน่วยงานร่วม 3 ฝ่ายจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
1.National E-commerce Vocational Education Teaching Steering Committee
2.Beijing Bodao Technology Co.,Ltd
3.Guangxi Economic and Trade Vocational Institute

หลักสูตรระยะสั้น

1. การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วยเครื่องมือ Business model canvas
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนแนวคิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. พื้นฐานการตลาดสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
4. การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
5. การวางแผนภาษีและการบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
6. การบริหารบัญชีการเงินและภาษีสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
7. การพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่
8. Business strategic Innovation
9. การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ
10. Online platform an Online payment System ( local and International Program)
11. การพัฒนาเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์
12. การสร้างและสื่อสารดิจิตอล branding
13. เทคนิคการบริการและการตอบสนองลูกค้าผ่าน Social Media Marketing
14. การทำ SEO SEM การวิเคราะห์ Google Trend และการกำหนด keywords
15. การโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและการวัดผล
16. การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด (ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว)
17. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
18. กลยุทธ์ influencer Marketing
19. การเขียนแผนธุรกิจ
20. การใช้งานและการขายของบน Alibaba และ aliexpress
21. การเปิดร้านค้าออนไลน์ทั้ง platform ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ platform ตะวันตก
22. การออกแบบร้านค้าบน e marketplace ของประเทศจีน
23. กลยุทธ์การตลาดผ่าน Line@ / Facebook advertising /Google Ads
24. กิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน Online Marketing และระบบอีคอมเมิร์ซที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
25. การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0
26. ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ Digital
27. ความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับผู้ประกอบการ Digital
28. ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ Digital
- บริการให้เช่าห้อง E commerce Lab เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร e commerce (Amazon eBay aliexpress taobao WeChat Weibo Youku e-marketplace YouTube)
- บริการให้เช่าพื้นที่ในการทำธุรกิจ co-working Space และห้องประชุมงาน
- บริการให้เช่าห้อง Photo Shooting lab เพื่อใช้ในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

Venue

Gateway to Entrepreneurship

The Far Eastern University

120 Mahidol Rd,

Tambon Haiya Amphoe Muang Chiang Mai, 50100

Tel. +6653-201800 ext 1236

+6685-936-1639

+6698-245-2665

ieafareastern@gmail.com

satchuset@feu.edu

OUR PARTNERS

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors

New Event

E - Commerce Valley Opening Ceremony

The E - Commerce Education Project in Thailand

Auditorium of The Far Eastern University

Friday 18 January 2019

DOWNLOAD SCHEDULE

KEEP IN TOUCH