โครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ (Digital Social Support System for Learning Essential Skills of Non-formal Learners in Chiang Mai Border Area)

ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่

1.การพัฒนาแพลตฟอร์มสังคมแห่งการเรียนรู้และอุปกรณ์พกพาเพื่อสนับสนุนการสอน ของผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัยในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ (Development of Knowledge Society Platform and Portable Devices to Support the Teaching of Non-formal Learners in Chiang Mai Border Area)

2.การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย (Design and development of instructional models to develop the competency of non-formal learners)

3.การสร้างกลไกความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Creating the Participatory Mechanism and Developing Personnel Potential in the Office of the Non-Formal and Informal Education)

ผู้วิจัย

  1. ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ หัวหน้าโครงการ ประสานงานกับทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่จาก กศน. และประสานกับทีมวิจัยในโครงการย่อย พัฒนากลไก และขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทุกโครงการ เขียนรายงาน นำเสนอผลการดำเนินงาน และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

  2. ผศ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ ทำหน้าที่ประสานงานกับทีมสนับสนุนภาคสนามโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงานและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

  3. อ.รังสินีย์ ซื่อเกียรติขจร ทำหน้าที่ประสานงานประสานงานกับทีมนักวิจัย การสืบค้นข้อมูล การจัดทำตารางงาน การติดตามงานตาม KPI จัดทำสรุปการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายรายไตรมาส การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. อ.เจนจิรา ถาปินตา ทำหน้าที่ดำเนินงานฝ่ายบัญชีของทุกโครงการ