thanaporn Doungkamchan

โครงการวิจัยระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ โดย อ.จำเริญ เขื่อนแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัยระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างสำหรับหนุนเสริมการค้าข้ามพรมแดน ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมคณะทำงาน ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรแม่สาย

เปิดบ้าน ออนทัวร์

พบกิจกรรมเปิดบ้าน ออนทัวร์ กับ คณะนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์การทัวร์รอบรั้ว ม.ฟาร์ การทำกิจกรรมต่างๆ บนโลกเสมือนจริง 📌 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. ทาง FB Live https://www.facebook.com/ITC.FEU

โครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ (Digital Social Support System for Learning Essential Skills of Non-formal Learners in Chiang Mai Border Area) ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 1.การพัฒนาแพลตฟอร์มสังคมแห่งการเรียนรู้และอุปกรณ์พกพาเพื่อสนับสนุนการสอน ของผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัยในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ (Development of Knowledge Society Platform and Portable Devices to Support the Teaching of Non-formal Learners in Chiang Mai Border Area) 2.การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย (Design and development of instructional models to develop the …

โครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ Read More »