Welcome Home

20th Graduation Ceremony

แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (เฉพาะบัณฑิตระดับปริญญาตรี)

กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แบบฟอร์ม
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ

พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ครั้งที่ 20
ในเดือนพฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา