คณะศึกษาศาสตร์

มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นครูมืออาชีพที่มีความชำนาญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้การวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความซื่อสัตย์ มีเจตคติและมีบุคลิกภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมตลอดจนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นคนดี

หลักสูตรและสาขาวิชาสาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เราเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศกับการศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในสังคมแห่งการประกอบการ ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านด้วยความยินดี และขอให้ทุกท่านใช้โอกาสของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งมั่นศึกษาอย่างตั้งใจ เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ และความก้าวหน้าให้กับตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไปสาขาป.วิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมีคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพครูเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ทำหน้าที่การสอน แต่มีวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาทางการศึกษา/ครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ติดต่อเรา

ข้อความถึงเรา

ข้อมูล

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร: 053-201-804

แฟกซ์: 053-201-810

satchuset@feu.edu