คณะนิเทศศาสตร์

เป็นวิชาชีพที่เกิดจากการนำศาสตร์ต่างๆ ด้านการตลาดมาผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ของการสื่อสารเป็นสหวิทยาที่มีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ เน้นการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติการด้านสื่อสารการตลาดต้องสามารถประยุกต์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Bachelor of Communication Arts Program in Digital Marketing Communication


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

ชื่อย่อภาษาไทย : นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts (Digital Marketing Communication)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Comm.Arts (Digital Marketing Communication)


โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย


ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต


ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 86 หน่วยกิต

1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต

2) วิชาเอกบังคับ 41 หน่วยกิต

3) วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต


ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เทอมละ 32,000 บาท


คณาจารย์

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์พรพนิต พ่วงภิญโญ
ปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2531, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2526,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์
ปริญญาโท ศศ.ม.(การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปี 2554, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ปี 2546, ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ
ปริญญาโท นศ.ม.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ปี 2546, ประเทศไทย
ปริญญาตรี นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2541,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ปิยาภรณ์ เมืองคำ
ปริญญาโท ศศ.ม.(การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี 2553, ประเทศไทย
ปริญญาตรี นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548,ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

อาจารย์ธีรพงษ์ พร้อมมูล
ปริญญาโท ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551, ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2547, ประเทศไทย

ติดต่อเรา

ข้อความถึงเรา

ข้อมูล

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร: 053-201-804

แฟกซ์: 053-201-810

satchuset@feu.edu